Інші соціальні послуги

Видання направлення на проходження обласної МСЕК для взяття на облік та забезпечення автомобілем

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи з інвалідністю;

- законні представники недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на отримання автомобілів безоплатно або на пільгових умовах.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

Для всіх категорій:

- Заява про взяття на облік для забезпечення автомобілем за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 02.08.2006 № 295;

- паспорт громадянина України та його копія  (для особи з інвалідністю, законного представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) та його копія;

- копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;

- висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній  Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним залежно від умов забезпечення автомобілем;

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків  особи з інвалідністю та члену сім'ї, якому передається право користування автомобілем, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, та його копія;

- документ про реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи, якій передається право користування автомобілем.

Для осіб з інвалідністю I, II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, –  посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали внаслідок дії зазначених факторів та його копія, та медична довідка визначеного органами охорони здоров'я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем;

Для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни, - довідка, видана військкоматом, інші документи (копія військового квитка або партизанського квитка), що підтверджують таку участь (видається військкоматом на запит структурного підрозділу чи органу соціального захисту населення), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

Для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва:

 - копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання і довідка про перебування на обліку у Фонді соціального страхування;

Для недієздатних осіб з інвалідністю:

 - копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю недієздатною та копія рішення (розпорядження) про встановлення над нею опіки;

Для малолітніх і неповнолітніх дітей з інвалідністю, позбавлених батьківського піклування;

- копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки та піклування.

Для уповноважених представників за довіреністю:

- за наявності оригіналу копія паспорту представника;

- довіреність та копія.

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто або представником у способи, визначені чинним законодавством. В такому разі надаються: за наявності оригіналу копія паспорту представника та інші документи, передбачені чинним законодавством.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в забезпеченні автомобілем та відповідність категорії осіб.

Підстави для відмови

- Відмова одержувача (його законного представника) від отримання автомобіля через уповноважений орган;

- подання неповного пакету документів;

- вік дитини з інвалідністю до п’яти років;

- одержувач послуги проживає в установі соціального обслуговування на повному державному утриманні;

- одержувач послуги, перебуваючи на обліку для забезпечення автомобілем, протягом шести місяців з дня повідомлення про необхідність здійснення повторного огляду для підтвердження наявності медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК без поважних причин;

- під час перебування на обліку в сім’ї одержувача послуги відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім’ї, який зареєстрований за місцем реєстрації особи з інвалідністю і якому особа з інвалідністю змогла передати право керування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім’ї особи з інвалідністю не може керувати автомобілем (протягом шести місяців після встановлення такого факту);

- одержувач, який перебуває на обліку та якому інвалідність встановлено на певний період, не поновлює без поважних причин інвалідність протягом шести місяців;

- одержувач, який відповідно до законодавства, не має права на забезпечення автомобілем.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Надається в день звернення, а у разі надходження заяви поштою - у триденний строк.

Результат надання послуги

Видання направлення на проходження обласної МСЕК або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства, або через поштове відділення зв'язку.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (зі змінами).

Видання направлення особам з інвалідністю, та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

- паспорт громадянина України;

- свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

- документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

- індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

- документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

- рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності);

- виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

Для внутрішньо переміщеної особи:

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).                                                               Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в реабілітаційних послугах відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Підстави для відмови

- Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- наявність протипоказань щодо зарахування заявника до установи;

- зняття інвалідності;

- смерть заявника.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Протягом 3х робочих днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Результат надання послуги

Інформування про прийняття рішення щодо направлення на реабілітацію.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявнику або законному представнику.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністью в Україні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 №  921);

Наказ Міністерства соціальної політики від 28.07.2016 № 825 «Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах».

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява громадянина;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

- довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності);

- довідку про доходи громадянина  (у  разі  потреби);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

- Звернення особи, не здатної до самообслуговування;

- перебування у складних життєвих обставинах і потреба у стороннії допомозі.

Підстави для відмови

- Поліпшення стану здоров’я;

- вихід із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- виявлення у громадянина працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

- направлення громадянина до стаціонарного відділення територіального центру, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміна місця проживання;

- поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення громадянина до персоналу соціальних працівників, що обслуговують, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

- виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

- надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

- смерть громадянина.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Після отримання заяви та відповідей на запити: про наявність або відсутність договору довічного утримання (догляду), медичного висновку, довідки про склад сім’ї, довідки про доходи) приймається рішення в одноденний строк про надання або відмову в наданні соціальних послуг.

Результат надання послуги

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним центром надання соціальних послуг або відмова.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про соціальні послуги»,

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

Прийом заяви та документів від громадян України з числа інвалідів внаслідок каліцтва або захворювання (категорія 1) та осіб, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, про видачу довідки про заробітну плату, одержану працівниками за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках та направлення їх на розгляд до регіональної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників (коли підприємство, установу або організацію ліквідовано без правонаступника)

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи з інвалідністю внаслідок каліцтва або захворювання, (постраждалі від  Чорнобильської катастрофи категорія 1);

- особи, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява;

- паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу, та його копія;

- перереєстроване посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), та вкладка до посвідчення та їх копії;

- копія архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;

- копія особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом рахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);

- копія довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною (підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву CБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об’єкти (в населені пункти) зони відчуження;

- копія документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки зони відчуження, на об’єктах, місцевостях (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності);

- копія колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумованого обліку робочого часу та облікового періоду - місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою (у разі наявності) підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якому зазначено час, фактично відпрацьований у зоні відчуження заявником

Порядок подання документів

Особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі нотаріально засвідченої довіреності при пред’явленні паспорта та відповідних документів, що підтверджує особу

Підстави та умови отримання послуги

Належність особи до відповідної категорії.

Підстави для відмови

- неповний пакет документів;

- втрата статусу.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно

Строк надання послуги

Протягом 30 робочих днів від дня подачі заяви з усіма необхідними документами.

Результат надання послуги

Направлення документів на розгляд до регіональної комісії.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Повідомлення про прийняте рішення особисто заявнику або письмова відмова.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Закон України «Про звернення громадян»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».

Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та особами з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Особи похилого віку, які досягли пенсійного віку; - особи з  інвалідністю І і ІІ групи, старші за 18 років, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком не протипоказане надання соціальної послуги стаціонарного догляду (за винятком осіб зі стійкими психічними та/або інтелектуальними порушеннями) та які не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом; - ветерани війни та особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом  України «Про статус і  соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи»; - особи, які  мають  працездатних  дітей  або родичів,  зобов'язаних  відповідно  до  чинного  законодавства  їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Особиста заява  громадянина  похилого  віку  чи особи з інвалідністю про його прийняття до будинку-інтернату;

- паспорт (або іншій документ, що засвідчує особу);

- медична картка про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;

- довідка про розмір призначеної пенсії;

- довідка про склад сім'ї за встановленою формою;

- довідка медико-соціальної  експертної   комісії   про   групу інвалідності   особи,  що  приймається  до  будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія.

Для внутрішньо переміщених осіб

- довідка внутрішньо переміщеної особи.

Порядок подання документів

Особисто заявником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства

Підстави та умови отримання послуги

Потреба в забезпеченні належних умов для проживання, соціально-побутовому обслуговуванні, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

Підстави для відмови

Відрахування    підопічного     з     будинку-інтернату здійснюється згідно з наказом по установі:

- за особистою заявою підопічного і  на  підставі  довідки  про наявність  у  нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;

-  при встановленні  інвалідам  першої  або другої груп,  які не досягли  загальновстановленого  пенсійного  віку,  третьої   групи інвалідності.

Відсутність документів , на підставі яких надається путівка до будинку – інтернату.

Відсутність місця в установі (черга).

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

В разі наявності вільних місць в установі.

Результат надання послуги

Видача путівки до будинку-інтернату.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто або представником у способи визначені чинним законодавством або за дорученням рідними чи іншими особами.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»,

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей».

Оформлення документів для отримання путівки на влаштування до психоневрологічного інтернату

Категорія осіб, які мають право на отримання послуги

- Психічно хворі особи, які досягли пенсійного віку;

- особи з інвалідністю 1 і 2 груп з психоневрологічними захворюваннями, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги та яким не протипоказане перебування в інтернаті відповідно до медичних показань та протипоказань до прийому в інтернатні установи.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги

- Заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) або законного представника та рішення органу опіки та піклування  про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

- рішення органу опіки та піклування для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

- паспорт особи або іншого документа, що посвідчує особу, яка влаштовується в інтернат;;

- копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

- медична карта з висновком лікарсько- консультативної комісії за участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою МОЗ;

- довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги;

- довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернату за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

- пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності);

- копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

Копії документів надаються за наявності оригіналів.

Порядок подання документів

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Підстави та умови отримання послуги

Психічна хвороба особи та потреба в сторонньому доглядi.

Підстави для відмови

- Неповний та/або неналежно оформлений пакет документів;

- встановлення ІІІ групи інвалідності;

- відмова від послуг;

- медичні протипоказання (гостра стадія психічних захворювань і хронічні психічні захворювання в стані загострення, туберкульоз в активній стадії та гострі інфекційні захворювання, заразні та невиліковні захворювання шкіри та волосся);

- зміна місця проживання.

Платність або безоплатність послуги

Безоплатно.

Строк надання послуги

Послуга надається після надання повного та належного оформленого пакету документів, за наявності вільних місць у закладі.

Результат надання послуги

Оформлення документів для видачі путівки до будинку-інтернату або письмової відмови.

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто заявником або законним представником або представником, який діє на підставі виданої йому довіреності, оформленої у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги

Закон України «Про психіатричну допомогу»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат».