Призначення субсидій на житлово-комунальні послуги

Видача пенсійних посвідчень

Перелік необхідних документів

– Паспорт громадянина України;

Для представника за довіреністю або законного представника:

– довіреність, яка оформлена у відповідності з вимогами чинного законодавства;

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження).

Спосіб подання документів

Особисто пенсіонером або іншою особою, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченої довіреності, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батьками, опікуном (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстава для отримання

Надходження пенсійного посвідчення з Пенсійного фонду України.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Не відповідність зазначеній категорії.

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Після надходження посвідчення з Пенсійного фонду України.

Результат надання послуги

Отримання пенсійного посвідчення.

Способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто пенсіонеру або іншій особі, яка представляє інтереси пенсіонера, на підставі нотаріально посвідченого доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року № 497 «Про забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій органами Пенсійного фонду»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»,

Постанова Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Оформлення документів від внутрішньо переміщених осіб для видачі електронного пенсійного посвідчення

Перелік необхідних документів

– Заява на виготовлення електронного пенсійного посвідчення ;

– паспорт громадянина України та його копія;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків та його копія;

– довідка внутрішньо переміщеної особи та її копія;

– фотокартка 2,5х3 см;

– відомості про банківський рахунок в ПАТ «Державний ощадний банк України» де особа отримуватиме пенсійні виплати.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Заявник – зареєстрована внутрішньо переміщена особа.

Відкритий поточний рахунок в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Підтвердження призначення пенсії.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність повного та належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії Пенсійним фондом України. Електронне пенсійне посвідчення отримується пенсіонером особисто у вказаному ним у заяві відділенні ПАТ»Державний ощадний банк України»

Результат надання послуги

Отримання Електронного пенсійного посвідчення.

Способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто громадянину в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 року № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 08.04.2016 №7-1 «Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійними посвідченнями».

Прийом заяв від осіб відповідно до Закону України «Про звернення громадян»

Перелік необхідних документів

Звернення особи (заява, скарга, запит).

При особистому зверненні документи, що посвідчують особу. У разі звернення за отриманням  відповіді з питань пенсійного забезпечення іншої особи додатково надаються відповідні документи, що підтверджують повноваження заявника (довіреність, документи які підтверджують статус законного представника, до адвокатського запиту додаються копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,  ордера або доручення органу (установи) уповноваженого законом).

Спосіб подання документів

Звернення в усній та письмовій формі безпосередньо  до суб’єкту надання адміністративної послуги,

 поштою,

 зателефонував на телефон «гарячої лінії»,

 в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнологій) через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах з питань пенсійного забезпечення.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17  Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку. На адвокатський запит відповідь надається у строки визначені Законом України »Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту адвокату надається відповідна інформація, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.На запит щодо публічної інформації відповідь надається у терміни визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Результат надання послуги

Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Способи отримання відповіді (результату)

Заявник має можливість одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги у зручний для нього спосіб (особистий прийом, поштою, електронні засоби зв’язку, електронна пошта.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Конституція України.

Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 №5076-VI (із змінами).

Закон України «Про інформацію» від  02.10.1992 №2657-XII (із з мінами).

Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із  змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Порядок розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 №18-6 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2007 за №1241/14508 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Реєстрація користувачів на веб-порталі Пенсійного фонду України

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Бажання отримувати послуги в електронному вигляді.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

В день звернення.

Результат надання послуги

Реєстрація заяви на ВЕБ-ПОРТАЛІ.

Способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто громадянину.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 № 280 «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України»,

Постанова Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».

Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

Перелік необхідних документів

– застрахованій особі особисто при пред’явленні паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва про загальнообов’язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;

– у разі якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред’явленні документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо);

– представнику застрахованої особи чи страхувальника – при пред’явленні документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.

Спосіб подання документів

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається  Пенсійним фондом України та територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій  формі, при зверненні до територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (сервісний центр).

Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається в електронній формі після ідентифікації особи у базі даних веб-порталу відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, а також застрахованим особам через термінали доступу, у тому числі автоматизовані, суб’єктів, підключених до інформаційних сервісів на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України відповідно до договорів, укладених у порядку, встановленому законодавством про отримання інформації з систем, де здійснюється обробка інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено Законом (зовнішні користувачі масових прикладних сервісів).

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

При особистому зверненні до територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (сервісний центр) інформація з Реєстру застрахованих осіб надається невідкладно спеціалістом відділу обслуговування громадян.

Результат надання послуги

Надання інформація з Реєстру застрахованих осіб.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846 ( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за №991/27436.

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 року №10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07 2014 року за №785/25562 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Оформлення документів для видачі пенсійних посвідчень

Перелік необхідних документів

1. Заява на виготовлення пенсійного посвідчення. 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійне посвідчення. 4. Фотокартка 3×2,5.

Спосіб подання документів

– звернення до відділу обслуговування громадян сервісного центру.

– якщо звернення за призначенням пенсії здійснюється через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, то одночасно можливо оформити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення (за адресою https://portal.pfu.gou.ua).

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше 30 календарних днів з дня подання заяви до органу, що призначив пенсію.

Результат надання послуги

Видача паперових пенсійних посвідчень здійснюється зазначеним у заяві територіальним органом Пенсійного фонду України, електронних пенсійних посвідчень – зазначеним у заяві відділенням банку.

Способи отримання відповіді (результату)

Пенсійне посвідчення видається особі, якій призначено пенсію, особисто або її законному представнику у разі пред’явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду (банку) ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника, а також документів, що підтверджують статус законного представника (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково у разі, якщо законний представник є резидентом, – документів, виданих відповідними контролюючими органами, що засвідчують його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

«Про порядок оформлення, виготовлення  та видачі  документів, що підтверджують призначення особі пенсії»  затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 03.11.2017 №26-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2017 за №1464/31332.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Видача довідок про розмір пенсії

Перелік необхідних документів

1. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу, 2. Довіреність посвідчена нотаріально (для представника за довіреністю).

Спосіб подання документів

Звернення в усній формі безпосередньо  до відділу обслуговування громадян сервісного центру.

Звернення в письмовій формі безпосередньо  до відділу обслуговування громадян сервісного центру.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Якщо інформація конфіденційна.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Довідка надається невідкладно на прийомі у спеціаліста відділу обслуговування громадян. В письмовій формі у строки визначені Законами України «Про звернення громадян».

Результат надання послуги

Видача довідки про розмір пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за №991/27436.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів у зв’язку зі зміною місця проживання

Перелік необхідних документів

– Заява;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та його копія.

Для законного представника:

– у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування: паспорт, відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду або інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження)..

Спосіб подання документів

Особисто заявником, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законним представником), піклувальником, представником закладу, який здійснює опіку та піклування.

Підстава для отримання

Переїзд пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Неповний або неналежно оформлений пакет документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом 10 календарних днів після надходження пенсійної справи.

Результат надання послуги

Взяття на облік пенсійної справи та виплата пенсії за новим місцем проживання (реєстрації).

Способи отримання відповіді (результату)

Відповідь надається особисто заявнику, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, – батькам, опікуну (законному представнику), піклувальнику, представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, у разі необхідності – по пошті на вказану у заяві адресу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Постанова Правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Прийом документів для виплати недоотриманої пенсії

Перелік необхідних документів

Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки, документ, що посвідчує особу заявника.

Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера.

Члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, у зв’язку з відсутністю членів сім’ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, надається документ, що посвідчує особу заявника, свідоцтво про смерть, свідоцтво про право на спадщину.

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Спосіб подання документів

Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера (додаток 4) подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

Заява на виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року №13-1

Заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року №1596.

Заява на  виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Документи не приймаються у разі не підтвердження проживання з пенсіонером на день його смерті та відсутності документального підтвердження родинних стосунків членів сім’ї.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Члени сім’ї, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі відсутності членів сім’ї, або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини. Звернення у будь який час за наявним документом.

Результат надання послуги

Виплата недоотриманої пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596.

Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1279.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за №991/27436.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Оформлення допомоги на поховання

Перелік необхідних документів

Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, документ, що посвідчує особу заявника, заяву про виплату допомоги на поховання (додаток 7), свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року №1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за №691/15382) або довідку про смерть пенсіонера. У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави. Довідка з банку про відкриття поточного рахунку.

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Спосіб подання документів

Заява на виплату допомоги на поховання подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Допомога на поховання не виплачується в разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою).

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Виплата допомоги на поховання здійснюється на рахунок заявника.

Результат надання послуги

Виплата допомоги на поховання.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596.

Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1279.

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за №991/27436.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом заяв для зміни способу виплати пенсії

Перелік необхідних документів

1. Заява про перерахування пенсії на банківський рахунок або заява про припинення перерахування пенсії на банківський рахунок. 2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу. 3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Пенсійне посвідчення (при наявності).

Спосіб подання документів

   Заява про припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

   Заява про припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року №13-1.

   Заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року №1596.

   Заява про припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Не пізніше дати виплати пенсії у наступному місяці у разі подання заяви до органу, що призначає пенсію, до дати виплати пенсії у поточному місяці.

Результат надання послуги

Зміна способу виплати пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням особи).

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV. Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596. Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1279. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами) (далі Порядку). Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за №991/27436.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів для встановлення надбавок, підвищень і доплат до пенсій, встановлених законодавством

Перелік необхідних документів

При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації, пенсії за особливі заслуги перед Україною та підвищень відповідно надаються такі документи:

1) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

2) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 – 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

3) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»);

4) документи про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом “г” статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

5) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);

6) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

7) експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

8) документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»);

9) висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»);

10) документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 61 – 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»);

11) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків непрацездатним членам сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за наявності);

12) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1, наведена у додатку до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232) (для призначення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність);

13) документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

   При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника надаються також документи, передбачені підпунктами 2 – 4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 цього розділу (якщо вони відсутні у пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або пенсійній справі померлого годувальника).

   У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України надаються документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

14) документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.

Спосіб подання документів

Заява про перерахунок пенсії  подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

Заява про перерахунок може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України   Заява про перерахунок пенсії може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів) (далі – законні представники).

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про відмову в перерахунку пенсії  із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

За наявними документами, час визначає заявник особисто.

Результат надання послуги

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про перерахунок пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повідомлення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII.

Закон України «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII.

Закон України  «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII.

Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.

Закон України «Про прокуратура» від 14.10.2014 №1697-VII.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 №2790-XII.

Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII.

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI.

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»  від 18.11.2004 №2195-IV.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року N 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №919 про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 «Деякі питання пенсійного забезпечення  окремих категорій осіб» (із змінами).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року N 637 (із змінами).

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 року N 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07 2014 року за N 785/25562 (із змінами).

Наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.05.2017 №750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремих категорій осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

Наказом Міністерства соціальної політики України від18.11.2005 №383  затверджено Порядок застосування Списків №1 и  №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 №3-1 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за №200/14891 (із змінами).

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» зареєстрованої Міністерством юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів для призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною

Перелік необхідних документів

При призначенні до пенсій  пенсії за особливі заслуги перед Україною надаються документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»:

 1. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік.
 2. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 3. Документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»

Документи, необхідні для встановлення пенсії членам сім’ї померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною:

 • документи, що підтверджують особливі заслуги померлої особи;
 • свідоцтво про смерть;
 • Документи, що підтверджують родинні стосунки з померлим (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків).
 • Копії документів, що підтверджують факт загибелі (смерті) під час виконання службових обов’язків у період проходження військової служби, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Держспецзв’язку чи Державній кримінально-виконавчій службі внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання таких обов’язків, військовослужбовців та осіб, зазначених у частині другій статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України надаються документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

Спосіб подання документів

Заява про перерахунок пенсії  подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

Заява про перерахунок може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.

Заява про перерахунок пенсії може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. 

За осіб, які  є недієздатними, заява подається, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів) (далі – законні представники).

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про відмову в перерахунку пенсії  із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

За наявними документами, час визначає заявник особисто.

Результат надання послуги

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про перерахунок пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повідомлення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Постанова Кабінету Міністрів України  від 02.12.2009 №1309 «Про встановлення  доплати до надбавок  окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною».

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики від 27.12.2017 №2054 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за №90/31542.

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів для розгляду на комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років

Перелік необхідних документів

– Заява про підтвердження стажу роботи;

– паспорт громадянина України та його копія;

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та його копія;

– документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) – щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємств та громадських формувань;

– трудова книжка та її копія

– документи, видані архівними установами:

1) довідка про заробітну плату;

2) копії документів про проведення атестації робочих місць;

3) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідку про їх відсутність).

     У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

Спосіб подання документів

Особисто заявником.

Підстава для отримання

Досягнення встановленого законодавством пенсійного віку та наявність необхідного для призначення відповідного виду пенсії страхового стажу.

Стаж необхідний для призначення пенсії набутий на пільгових умовах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Відсутність належно оформленого пакету документів.

Платність (безоплатність) надання

Безоплатно.

Строк надання

Протягом двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.

Результат надання послуги

Підтвердження стажу роботи або відмова в його підтвердженні.

Способи отримання відповіді (результату)

Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісія письмово повідомляє заявника про прийняте рішення по пошті на вказану у заяві адресу.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про звернення громадян»,

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006р. № 18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років»,

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року № 637 «Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній».

Прийом документів для перерахунку пенсії

Перелік необхідних документів

   До заяви про перерахунок пенсії у зв’язку з урахуванням страхового стажу (заробітної плати) після призначення пенсії, у зв’язку зі зміною кількості членів сім’ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються наступні документи:

 • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, орган, що призначає пенсію, додає довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) за формою згідно з додатком 4 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,    а у разі необхідності – за формою згідно з додатком 3 до Положення

   За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

   Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01 липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01 січня 2004 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно зі статтею 26 Закону за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

   Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

   Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб.

   Якщо за відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть дитини), надається свідоцтво про народження дитини.

   Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

   У разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону, страховий стаж та заробітна плата (дохід) обчислюються на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, передбаченої пунктом 2 Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770.

   3) для підтвердження заробітної плати за період страхового стажу з 01 липня 2000 року орган, що призначає пенсію, додає індивідуальні відомості про застраховану особу (додатки 3, 4 до Положення).

   За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року (додаток 5) із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

   За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 Закону за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

   Особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 5 до цього Порядку;

   4) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

   При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації, пенсії за особливі заслуги перед Україною та підвищень відповідно надаються такі документи:

   1) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї;

   2) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно зі статтями 12 – 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

   3) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

   4) документи про визнання заявника реабілітованим або членом його сім’ї, якого було примусово переселено (для підвищення пенсії згідно з пунктом “г” статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);

   5) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі статтею 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);

   6) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

   7) експертний висновок щодо встановлення причинного зв’язку смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати відповідно до статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

   8) документи про нагородження нагрудним знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»);

   9) висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду (для встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року N 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян»;

   10) документи про визнання особи жертвою нацистських переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або щомісячного довічного грошового утримання згідно зі статтями 61 – 64 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»);

   11) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків непрацездатним членам сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів сім’ї) (за наявності);

   12) акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1, наведена у додатку до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232) (для призначення членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, доплати до пенсії у зв’язку із втратою годувальника, в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність);

   13) документи, що підтверджують особливі заслуги перед Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»).

   При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у разі втрати годувальника надаються також документи, передбачені підпунктами 2 – 4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 цього розділу (якщо вони відсутні у пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або пенсійній справі померлого годувальника).

   У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, особи начальницького або рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького або рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького або рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи начальницького або рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України надаються документи, які підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні службових обов’язків під час проходження військової служби, служби в Національній поліції, служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України чи Державній кримінально-виконавчій службі України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, і посмертного нагородження державними нагородами України або колишнього Союзу РСР, зазначеними у статті 1 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;

   14) документи про визнання особи постраждалим учасником Революції Гідності.

   Поновлення виплати пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший здійснюються за документами, що є в пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на дату призначення пенсії.

   Орган, що призначає пенсію, додає одержані від органів, що призначають допомогу, відомості про розмір допомоги, строки її виплати.

Спосіб подання документів

   Заява про перерахунок пенсії  подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

   Заява про перерахунок може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі- вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису (за адресою https://portal.pfu.gou.ua) або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України   Заява про перерахунок пенсії може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

   За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів) (далі – законні представники).

   Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає  особі повідомлення про відмову в перерахунку пенсії  із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

За наявними документами, час визначає заявник особисто.

Результат надання послуги

Орган, що перераховує пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про перерахунок пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повід омлення.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  від 09.07.2003 № 1058-IV

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII

Закон України «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII

Закон України  «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII

Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII

Закон України «Про прокуратура» від 14.10.2014 №1697-VII.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 №2790-XII.

Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII.

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI.

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»  від 18.11.2004 №2195-IV.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року N 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №919 про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 «Деякі питання пенсійного забезпечення  окремих категорій осіб» (із змінами).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року N 637 (із змінами).

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 року N 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07 2014 року за N 785/25562 (із змінами).

Наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.05.2017 №750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремих категорій осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

Наказом Міністерства соціальної політики України від18.11.2005 №383  затверджено Порядок застосування Списків №1 и  №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 №3-1 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за №200/14891 (із змінами).

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» зареєстрованої Міністерством юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Прийом документів для призначення пенсії

Перелік необхідних документів

 До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:

 • документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, орган, що призначає пенсію, додає довідку з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) за формою згідно з додатком 4 до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,    а у разі необхідності – за формою згідно з додатком 3 до Положення

   За період роботи до 01 січня 1991 року на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього СРСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

   Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, крім осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування, з 01 липня 2000 року підтверджується довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 01 січня 2004 року підтверджується спеціальним торговим патентом, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян, або довідкою про сплату страхових внесків, а з 01 січня 2004 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Для визначення права на призначення пенсії за віком згідно зі статтею 26 Закону за період ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку з 01 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно надається довідка про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.

   Період отримання допомоги по безробіттю підтверджується до 01 січня 2010 року на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01 січня 2010 року – довідкою із бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.

   Період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами у період з 01 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно підтверджується свідоцтвом про народження дитини, наказом про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідкою з реєстру застрахованих осіб.

   Якщо за відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінка не зверталась (у тому числі у разі смерті дитини до закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або мертвонародження, про що додатково надається свідоцтво про смерть дитини), надається свідоцтво про народження дитини.

   Період перебування у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2004 року підтверджується свідоцтвом про народження дитини та наказом про надання такої відпустки.

   У разі якщо за період з 01 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до Закону, страховий стаж та заробітна плата (дохід) обчислюються на підставі довідки про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, передбаченої пунктом 2 Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770.

 • для підтвердження заробітної плати за період страхового стажу з 01 липня 2000 року орган, що призначає пенсію, додає індивідуальні відомості про застраховану особу (додатки 3, 4 до Положення).

   За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року (додаток 5) із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам.

   За бажанням особи для додаткового виключення періоду догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до абзацу третього частини першої статті 40 Закону за період з 01 липня 2000 року до 01 січня 2005 року подається довідка з місця роботи про період такої відпустки.

   Особи, яким пенсія призначається відповідно до міжнародних договорів (угод) у галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 5 до цього Порядку;

   4) документи про місце проживання (реєстрації) особи;

   5)  документи, які засвідчують особливий статус особи:

– посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни; довідка МСЕК про групу та причину інвалідності, отриманої унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, отриманих під час безпосереднього перебування в районах та у період здійснення зазначених заходів, або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку; довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або довідка згідно з додатком 2 до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого  , а для осіб, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 11 – 13 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені Порядком надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року N 685 (у разі призначення пенсії особам з інвалідністю згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону);

– посвідчення учасника бойових дій, довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або довідка згідно з додатком 2 до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,  а для осіб з числа резервістів і військовозобов’язаних, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», або яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 20, 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», також документи, на підставі яких встановлено статус учасника бойових дій, визначені Порядком надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (у разі призначення пенсії учасникам бойових дій згідно з пунктом 4 частини першої статті 115 Закону);

– документ, що свідчить про факт загибелі (смерті) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);

– документ про присвоєння особі звання Героя України (посмертно) за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (при призначенні пенсії членам сімей померлих (загиблих) згідно з пунктом 5 частини першої статті 115 Закону);

– довідка МСЕК про визнання особи особою з інвалідністю по зору I групи – сліпим (при призначенні пенсії згідно з пунктом 2 частини першої статті 115 Закону);

– документи закладу охорони здоров’я про наявність відповідного захворювання: гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно з пунктом 1 частини першої статті 115 Закону);

– посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за формою, затвердженою постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09 березня 1988 року N 122, або довідка військової частини, у складі якої особа брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, або довідка архівної установи, або інші первинні документи, в яких зазначено період роботи, населений пункт чи об’єкт, де особою виконувались роботи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для осіб, які належать до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності)) та довідка про період (періоди) проживання (роботи) на територіях радіоактивного забруднення, видана органами місцевого самоврядування (підприємствами, установами, організаціями) (при призначенні пенсії за віком із застосуванням норм статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

– документи про народження та виховання дитини до чотирнадцятирічного віку (при призначенні пенсії згідно з пунктом 7 частини другої статті 114 Закону);

– документи про народження дитини, виховання її до шестирічного віку, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю (при призначенні пенсії згідно з абзацом першим пункту 3 частини першої статті 115 Закону);

– заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (свідоцтво органу державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС) про смерть, рішення суду про визнання її безвісно відсутньою тощо), у разі звернення за пенсією батька, яким здійснювалось виховання п’ятьох або більше дітей чи дитини з інвалідністю (при призначенні пенсії згідно з абзацом другим пункту 3 частини першої статті 115 Закону);

довідка члена сім’ї загиблого, яка видається матері (або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи чи опікуну) на дитину загиблої особи, зазначеної у пункті 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», до досягнення нею 16-річного віку за місцем реєстрації дитини;

   6) документ уповноваженого органу Російської Федерації про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта (для призначення пенсій особам, зазначеним у пункті 1.6 розділу I цього Порядку).

   До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в списку необхідних для призначення пенсії за віком та додатково: орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.

   До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

   До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, необхідні для призначення пенсії за віком та по інвалідності, а також додатково:

1) документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається у разі, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має такі документи);

2) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

3) документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

4) свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про безвісне зникнення особи, або інформація з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, отримана в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»;

5) документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісно відсутнім або оголошення його померлим;

6) довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що особи, зазначені в абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону, навчаються за денною формою навчання;

7) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

8) документи про місце проживання (реєстрації);

9) документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

10) експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника).

   Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.

   До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов’язана з проходженням військової служби.

   До заяви про призначення пенсії членам сім’ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону;

   До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, необхідних для призначення пенсії за віком, надаються також документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.

   Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії.

Спосіб подання документів

   Заява про призначення пенсії  подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі – орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр).

   Заява про призначення  може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України    Заява про призначення може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

   Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім’ї у зв’язку з втратою годувальника, який працював на (в) підприємстві, установі, організації, може бути подана через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі – посадова особа) за місцезнаходженням такого підприємства, установи, організації.

   За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів) (далі – законні представники).

   Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою, до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-4 «Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 804/25581.

   Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

   Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення (обмеження) волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням установи виконання покарань або у порядку, передбаченому статтями 601 та 122 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про відмову в призначенні пенсії  із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява про призначення пенсії подається через вебпортал (за адресою https://portal.pfu.gou.ua) днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Результат надання послуги

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про призначення пенсії.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, СМС-повідомленням

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  від 09.07.2003 № 1058-IV.

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII.

Закон України «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII.

Закон України  «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII.

Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.

Закон України «Про прокуратура» від 14.10.2014 №1697-VII.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 №2790-XII.

Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII.

Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 №540/97-ВР.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (із змінами).

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 30.08. 1999  N 1596 (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року N 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 №418, затверджено  Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного  складу цивільної авіації (із змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909 затверджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (із з мінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №919 про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 «Деякі питання пенсійного забезпечення  окремих категорій осіб» (із змінами).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами) (далі Порядок).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за N 991/27436.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року N 637 (із змінами).

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 року N 10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07 2014 року за N 785/25562 (із змінами) (далі Положення).

Міжнародні договори (угоди) у галузі пенсійного забезпечення,

Наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.05.2017 №750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремих категорій осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

Наказом Міністерства соціальної політики України від18.11.2005 №383  затверджено Порядок застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 №3-1 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за №200/14891 (із змінами).

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» зареєстрованої Міністерством юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних

Консультація громадян з питань пенсійного законодавства

Перелік необхідних документів

При особистому зверненні документи, що посвідчують особу, а у разі звернення за отриманням інформації про інших осіб додатково надає відповідні документи, що підтверджують її повноваження.

Спосіб подання документів

Звернення в усній формі та письмовій формі безпосередньо особою до суб’єкту надання адміністративної послуги,

 поштою,

 зателефонував на телефон «гарячої лінії»,

 в електронній формі з використанням технологій віддаленого доступу (вебтехнологій) через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Підстава для отримання

Звернення громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Перелік підстав для відмови в призначенні

Якщо порушені питання не у компетенції органів Пенсійного фонду України.

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно.

Строк надання

При безпосередньому зверненні, під час усного спілкування, послуга (консультація) надається невідкладно, якщо спеціаліст сервісного центру володіє інформацією відносно порушеного питання В електронній та письмовій формі у строки визначені Законами України «Про звернення громадян», »Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про доступ до публічної інформації».

Результат надання послуги

Надання консультації.

Способи отримання відповіді (результату)

Особистий прийом, поштою, телефонний зв’язок, електронні засоби зв’язку, електронна пошта.

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 №2262-XII.

Закон України «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-XII.

Закон України  «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 №1788-XII.

Закон України  «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 №1697-VII.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 №1402-VIII.

Закон України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 №2790-XII.

Закон України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII.

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення»  від 03.07.1991 №1282-XII.

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 01.06.2000 №1767-III.

Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 №345-VI.

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»  від 18.11.2004 2195-IV.

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-III.

Закон України  «Про Державний бюджет України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (із змінами).

Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 30.08. 1999  №1596 (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 року №654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян» .

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.1992 №418, затверджено  Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного  складу цивільної авіації (із змінами).

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 №909 затверджено Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років (із з мінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 №583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 №919 про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 №622 «Деякі питання пенсійного забезпечення  окремих категорій осіб» (із змінами).

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846( із змінами).

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2015  за №991/27436.

Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 року №637 (із змінами).

Міжнародні договори (угоди) у галузі пенсійного забезпечення.

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого  постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 року №10-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.07 2014 року за №785/25562 (із змінами).

Наказом Міністерства соціальної політики України  від 10.05.2017 №750 затверджено Порядок видачі довідок про заробітну плату для призначення пенсій окремих категорій осіб у разі ліквідації державних органів, у яких особи працювали, а також перейменування (відсутності) їхніх посад.

Наказом Міністерства соціальної політики України від18.11.2005 №383  затверджено Порядок застосування Списків №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Порядок подання документів для призначення (перерахунку) і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008 №3-1 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.03.2008 за №200/14891 (із змінами).

Постанова правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1 «Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що  зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років» зареєстрованої Міністерством юстиції України 24.11.2006 за №1231/13105 (із змінами).

Бланк заяви та зразок заповнення

немає даних